PL/ENG
       

BADANIE KOMPETENCJI

Celem badania kompetencji jest ustalenie rzeczywistego poziomu wiedzy i umiejętności profesjonalnych pracowników, niezbędnych do pracy na określonych stanowiskach.

Wyniki badania stanowią istotną wskazówkę dla osób kierujących daną organizacją do przeprowadzania skutecznego procesu rekrutacji i selekcji, ocen pracowniczych, ścieżek kariery, ustalenia polityki wynagradzania i motywowania oraz planowania szkoleń.

Proces badania kompetencji pracowników przebiega w kilku etapach. Na początku tworzymy model kompetencji pracownika, czyli zbiór różnych czynników (wiedzy, umiejętności, cech osobowych) sprawiających, że dana osoba jest w stanie prawidłowo realizować pojawiające się na jej stanowisku zadania i osiągać zamierzone rezultaty. Model ten jest każdorazowo dopasowany do specyfiki danej organizacji i tworzony w oparciu o warsztaty z przedstawicielami reprezentatywnych grup pracowników, opisy stanowisk oraz wywiad z osobami reprezentującymi kierownictwo firmy. Po wyborze kluczowych kompetencji dla danego stanowiska/grupy stanowisk każda z nich jest definiowana oraz wyróżnione zostają wskaźniki, czyli opisy pożądanych zachowań, które świadczą o posiadaniu konkretnej kompetencji. W kolejnym kroku przygotowywana jest skala, według której będzie oceniane nasilenie występowania danej kompetencji u badanego pracownika. Dla danego stanowiska zostaje wyznaczony pożądany poziom występowania określonych kompetencji. W kolejnym kroku z każdym pracownikiem przeprowadzamy szczegółowy wywiad behawioralny oparty na kompetencjach na podstawie którego zostaje oceniony poziom jego rzeczywistych kompetencji. Uzyskane wyniki zostają przeniesione na siatkę kompetencji charakterystyczna dla badanego szczebla zarządzania w celu porównania ich z poziomem pożądanym. Każdy z uczestników badania otrzymuje pisemny raport dotyczący otrzymanych wyników oraz ich umiejscowienia na tle wyników ogólnych wraz ze wskazówkami rozwojowymi. Natomiast kierownictwo firmy otrzymuje raport dotyczący wyników badań ogółu pracowników wraz z propozycjami działań naprawczych, o ile takie są konieczne.

made by robotystudio 2014